Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för CYD-poolen 2003-05-20

Närvarande:
Kristina Arkad ISY, Ordförande
Johan Persson C-sektionen
Victor Boivie Y-sektionen
Viktor Lundqvist D-sektionen
Jonas Olsson Systemadministratör CYD-poolen
Marcus Agehall Systemadministratör CYD-poolen
 1. Mötet förklarades öppnat.

 2. Inga adjungeringar gjordes.

 3. Till justeringsperson valdes Marcus Agehall.

 4. Föregående mötesprotokoll godkändes.

 5. Följande punkter lades in under Övriga frågor:

  • Växelautomat i CYD-poolens fikarum
  • Inköp av DVD-brännare, firewire-anslutning, läsare för diverse minneskort

 6. Verksamhetsberättelse 2002: Jonas Olsson föredrog verksamhetsberättelsen för 2002.

 7. Lokalvård av CYD-poolen - extra kostnader: Vid slutet av 2002 fick CYD-poolen en räkning från lokalvården på 26 000 kr för extra städning av lokalen. Den extra städningen hade skett för att hålla lokalen, särskilt fikarummet, i bra skick.

  Efter diskussion kom styrelsen fram till att en sådan extra kostnad för städning av CYD-poolen måste accepteras, inom vissa gränser, då trycket på lokalen, i synnerhet fikarummet, är stort.

 8. LinTek - externt uppdrag: Marcus Agehall föredrog förfrågan som kommit in från LinTek om att lägga ut driften av deras IT-tjänster på entreprenad till CYD-poolen. Då man senare fått reda på att bara en mindre summa avsatts av LinTek för detta ändamål så betraktade CYD-poolens systemadministratörer inte längre uppdraget som intressant.

  Vad gällde den principiella frågan om externa uppdrag så ansåg styrelsen att detta måste avgöras från fall till fall med beaktande av hur uppdragen skulle påverka CYD-poolens huvudsakliga verksamhet.

 9. Ny digitalkamera inköpt: CYD-poolen har köpt in en ny digitalkamera som CYD-poolens systemadministratörer kommer att sköta utlåningen av under supporttiderna. Valet föll på en Pentax Optio 430 RS.

 10. Övriga frågor:

  • Växelautomat: Victor Boivie påtalade att en växelautomat skulle behövas i CYD-poolens fikarum med tanke på de myntautomater som finns där. Jonas Olsson berättade att man kontaktat Selecta angående detta tidigare. Det fanns dock inget intresse från Selecta att sätta ut en växelautomat.

  • Inköp av DVD-brännare, firewire-anslutning, läsare för diverse minneskort: Victor Boivie undrade över möjligheterna att införskaffa DVD-brännare, datorer med firewire-anslutning och läsare för diverse minneskortsformat till CYD-poolen. Systemadministratörerna skulle titta på detta under sommaren.

 11. Ingen tid för nästa sammanträde bestämdes.

Linköping den 21 maj 2003,
Sekreterare: Jonas Olsson
Ordförande: Kristina Arkad
Justeras: Marcus Agehall