Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för CYD-poolen 2002-11-19

Närvarande:
Kristina Arkad ISY, Ordförande
Johan Persson C-sektionen
Victor Boivie Y-sektionen
Viktor Lundqvist D-sektionen
Jonas Olsson Systemadministratör CYD-poolen
Marcus Agehall Systemadministratör CYD-poolen
 1. Mötet förklarades öppnat.

 2. Inga adjungeringar gjordes.

 3. Till justeringsperson valdes Marcus Agehall.

 4. Föregående mötesprotokoll godkändes.

 5. Följande punkter lades in under Övriga frågor:

  • Fler mikrovågsugnar i CYD-poolens fikarum
  • Inköp av nyare digitalkamera
  • Avgift vid sen återlämning av digitalkamera

 6. Ny systemadministratör på CYD-poolen: Marcus Agehall har sedan mitten av november anställts som systemadministratör på CYD-poolen. Han ersätter Daniel Thunborg.

 7. CYD-poolens kontantkassa upphör: Universitetets internrevisorer har kritiserat att CYD-poolen har kvar sin kontantkassa trots tidigare centralt beslut (dnr LiU 316/00-24) om att kontantkassor på Campus Valla så långt som möjligt ska avvecklas. Som en följd av kritiken kommer CYD-poolens kontantkassa att upphöra från och med 1 januari 2003.

  Från och med det datumet kommer man bara att kunna betala för utskriftskrediter på CYD-poolen genom att sätta in pengar via universitetets postgirokonto. För att underlätta något för studenterna kommer utskriftskrediten att utökas så att man kan skriva ut även innan man har satt in pengar.

 8. Budgetförslag för 2003: Kristina Arkad hade lämnat in ett förslag till budget för 2003 till utbildningsnämnderna. Vid mötet hade inget svar inkommit om hur stora medel CYD-poolen får under 2003.

 9. Övriga frågor:

  • Fler mikrovågsugnar på CYD-poolen: Från Victor Boivie inkom förslag om att köpa in fler mikrovågsugnar till CYD-poolens fikarum. Jonas Olsson berättade att man tidigare tittat på detta och kommit fram till att skåpen ovanför de nuvarande mikrovågsugnar var för små.

  • Inköp av nyare digitalkamera: Victor Boivie föreslog att CYD-poolen skulle köpa in en nyare digitalkamera för utlåning. Mötet beslutade att avvakta med inköp tills man fått en bättre bild av nästa års ekonomiska situation.

  • Avgift vid sen återlämning av digitalkamera: Viktor Lundqvist berättade att D-sektionen planerar att ta ut en avgift om 50 kr för sen återlämning av den digitalkamera som D-sektionen förvaltar. Då det finns stöd för detta i de regler som låntagaren förbinder sig att följa så hade mötet inget att invända.

 10. Ingen tid för nästa sammanträde bestämdes.

Linköping den 25 november 2002,
Sekreterare: Jonas Olsson
Ordförande: Kristina Arkad
Justeras: Marcus Agehall